Basisschool de Rudolf Steinerschool in Alkmaar een de vrije school in Alkmaar

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Alkmaar

Op onze school
krijg je zin in leren.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad, kortweg MR, vertegenwoordigt alle ouders van de Rudolf Steinerschool en de Sterrenzanger. In de MR zijn ouders én leerkrachten vertegenwoordigd. Deze groep bespreekt en adviseert bij het vaststellen of wijzigen van schoolbeleid; in een aantal gevallen heeft de MR instemmingsbevoegdheid, in andere adviesbevoegdheid. De MR vergadert zeven keer per jaar. De MR bestaat uit:

  • Rozemarijn Braams (leerkracht)
  • Anne Kamsma (Leerkracht)
  • Mark Kaandorp (leerkracht)
  • Tineke Bruin (leerkracht)
  • Janneke van Eeten (ouder)
  • Boukje Nauta (ouder)
  • Mirella Bentschap (ouder)
  • Marieke van Esch (voorzitter en ouder)

Tenminste drie maal per jaar komt de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad) bijeen, om zich te buigen over bovenschoolse onderwerpen die de scholen onder ons bestuur betreffen.

Namens De Sterrenzanger en de Rudolf Steinerschool Alkmaar hebben zitting in de GMR:

Wieteke van Hemert: wieteke_van_hemert@hotmail.com

U kunt de MR bereiken via dit mailadres: mr@rsteinerschool.nl