Basisschool de Rudolf Steinerschool in Alkmaar een de vrije school in Alkmaar

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Alkmaar

Op onze school
krijg je zin in leren.

Aanmelden

De juiste school kiezen, is het moeilijkste wat er is. Het belangrijkste is dat u de tijd neemt om zich goed te oriënteren. De school moet namelijk bij uw kind passen en niet andersom.

Als u onze school nog niet kent, is het mogelijk om een kijkje te komen nemen. Vier keer per jaar organiseren we een informatieochtend waarin u informatie krijgt over de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs en de school 'in bedrijf' kunt zien. Kijk voor de actuele data op de agenda. Mochten deze data u niet uitkomen, neem dan contact op met onze administratie via 072-5618602 of via aanmelden@rsteinerschool.nl.


Vooraanmelding


Als u kiest voor onze school, is de eerste stap die u zet een zgn. vooraanmelding. Daartoe kunt u het onderstaand contactformulier invullen. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging.

Het kan voorkomen, dat we i.v.m. te veel aanmeldingen, uw kind helaas op de wachtlijst moeten zetten.


N.B. De datum van aanmelding is leidend in de verdere toelatingsprocedure.


Inschrijving


Wij mogen pas overgaan tot inschrijven* als een kind drie jaar is. Enkele weken voor de derde verjaardag nemen we contact met u op om u te vragen of u nog steeds wilt dat uw kind naar onze school komt. Ook willen we graag weten hoe het met de ontwikkeling van uw kind gaat. Tot slot vragen we toestemming om contact op te nemen met de huidige opvang als daar gebruik van wordt gemaakt. Doel van dit alles is om zo goed en zo vroeg mogelijk de onderwijs- en mogelijk ondersteuningsvraag van uw kind in beeld te hebben.


Is het aangemelde kind al wel drie jaar oud, dan kan meteen tot inschrijving* worden overgegaan, met inachtneming van een zorgvuldige procedure.


Ongeveer twee maanden voordat uw kind vier wordt, nodigt de kleuterjuf de ouders uit voor een gesprek waarin nader kennis wordt gemaakt (anamnese).


*Als er sprake is van meer belangstelling ((voor)aanmeldingen)) dan we plaatsen hebben, gelden er enkele voorrangsregels:

  • broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten;
  • kinderen van medewerkers van onze school;
  • als het gaat om een verhuizing en uw kind zit al op een vrije school;
  • als uw kind in aanmerking komt voor de voorrangsregel is dat geen zekerheid dat hij/zij geplaatst kan worden. Als voor een leerjaar het maximum aantal inschrijvingen is bereikt kunnen wij niet meer kinderen toelaten.

Zij instromers

We hebben opvallend veel aanmeldingen van kinderen die vastlopen in het reguliere basisonderwijs. Vaak brengen deze kinderen specifieke uitdagingen met zich mee. Hun ouders hebben dan hoge verwachtingen van de vrijeschool. Een vaak genoemd misverstand is dat het bij ons allemaal wat ‘vrijer’ is. Echter, de vrijeschool is juist zeer gestructureerd. Ook is het belangrijk te weten dat wij geen individueel (gepersonaliseerd) onderwijs geven, maar klassikaal werken (met aandacht voor verschillen, uiteraard!) omdat wij menen dat leren wel een individueel proces is maar dat leren altijd plaatsvindt in een sociale bedding.


Voor kinderen die willen instromen, geldt een zorgvuldige intake procedure.


Onderdelen van de procedure:

Als eerste vult u het onderstaande aanmeldformulier in. Op basis daarvan kunnen wij zien of er een plek is in de klas waar u uw kind voor vooraanmeldt. Als er plek is, gaan we over tot de volgende stappen:

  • Geïnteresseerde ouders informeren de eigen basisschool over hun voornemen om met ons contact op te nemen.

Wij begrijpen dat dit lastig is, maar het is voor ons belangrijk dat dit een open proces is.

  • Oriënterend gesprek met de ouders

Een oriënterend gesprek over uw kind en over de pedagogische en menskundige achtergrond van het vrijeschool onderwijs. In dit eerste contact geeft de school aan wat eventuele plaatsingsmogelijkheden zijn en hoe de verdere toelatingsprocedure zal verlopen.

  • Contact met de huidige school (directie / IB’er / leerkracht van het kind)

Wij informeren naar eventuele bijzonderheden bij de school waar uw kind vandaan komt, uiteraard met uw toestemming. Indien u hieraan geen medewerking verleent, stopt de aanmeldingsprocedure.

  • Als er reden tot zorg blijkt…

… dan beleggen wij een zgn. OT (ondersteuningsteam): ouders en vertegenwoordigers van beide scholen gaan dan met elkaar om de tafel zitten, eventueel met iemand van het samenwerkingsverband erbij en/of een zorgverlener die al in beeld is (therapeut, coach, …).

  • Meelopen op onze school

Als er geen belemmeringen lijken te zijn en plaatsing waarschijnlijk is, loopt het kind altijd een aantal dagen mee in de betreffende klas. Doel hiervan is 1) wederzijdse kennismaking en 2) in de praktijk ondervinden of de nieuwe onderwijsplek een goede match is. Tijdens de proefdagen zal de IB’er ook even met uw kind werken.


Soms blijkt dat wij nader onderzoek toch nog nodig vinden. Dan kunnen we alsnog vragen om een OT-setting te organiseren.

  • Gemotiveerd besluit tot plaatsing of afwijzing

Het besluit tot toelating wordt door de (adjunct-)directeur, de intern begeleider en de betrokken leerkracht gezamenlijk genomen en meegedeeld aan de ouders.


Als het besluit positief is, kan tot inschrijving overgegaan worden. Het kind start bij voorkeur na de aankomende vakantie. Als het besluit negatief is, dan blijft het kind op de huidige school.


Voor zij-instromers geldt dat er plaats moet zijn in de betreffende klas en gelden dezelfde 'voorrangsregels' als hierboven genoemd.


Contactformulier


Wilt u uw kind aanmelden, vul dan onderstaand formulier in. Let wel: dit is nog geen inschrijvingsformulier.

Formulieren ontvangen na 1 juni zullen wij pas in het volgende schooljaar in behandeling kunnen nemen.