Basisschool de Rudolf Steinerschool in Alkmaar een de vrije school in Alkmaar

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Alkmaar

Rijtjes tellen is
ook rekenen.

Veel gestelde vragen

Waarop slaat het woord vrij in vrijeschool?

De vrijeschool dankt zijn naam aan de eerste vrijeschool; de Freie Waldorfschule in Stuttgart. Deze school ontstond als een tegenreactie op het door de staat gedomineerde onderwijs.


Hoe vrij zijn de kinderen op de vrijeschool?

Op de vrijeschool zijn kinderen niet vrij in hun doen en laten. Er wordt juist heel veel structuur gegeven; dit brengt rust in het onderwijsleerproces en het versterkt het gevoel voor veiligheid bij de kinderen.


Is de vrijschool geschikt voor ieder kind?

In principe is de vrijeschool geschikt voor ieder kind. Door de veelheid van werkvormen worden alle kinderen aangesproken in hun sterke en minder sterke kanten. Uiteraard moeten ook wij wel eens kinderen doorverwijzen naar het speciaal onderwijs, wanneer we niet díe zorg kunnen bieden die kinderen nodig hebben.


Welke rol speelt religie in de vrijeschool?

De visie op de ontwikkeling van het kind is niet materialistisch, maar laat ruimte voor spiritualiteit. De school heeft geen binding met een of andere geloofsrichting en staat dus open voor alle gezindten. Wel worden de christelijke jaarfeesten gevierd.


Wat houdt het vak euritmie in?

Vrijeschoolonderwijs vraagt kinderen zich open te stellen. Naar andere kinderen, naar leerkrachten en naar zich zelf. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor het klassikaal gegeven vak euritmie. In deze bewegingsvorm komen klank, ritme en woord samen. Euritmie verbindt, stimuleert de sociale samenhang, maar zorgt er bovenal voor dat kinderen zich openstellen voor de eigenheid in relatie tot de ander en de omgeving. Op basis van deze ervaringen ondersteunt dit vak alle andere vakken en vormt daarmee een wezenlijk onderdeel van het vrijeschoolonderwijs.


Hoe leren kleuters in de kleuterklas?

Kleuters leren vooral vanuit de nabootsing en door het spelen, waar de kinderen veel gelegenheid voor krijgen in de kleuterklas. Een kleuter speelt zich a.h.w. naar een hoger niveau. Lees voor meer informatie.


Wat is de waarde van het spel in de kleuterklas?

Tijdens het spelen ontwikkelen kinderen zich op alle vlakken; sociaal, emotioneel, motorisch, cognitief en maatschappelijk. Het spel is daarom van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van het jonge kind.


Ik zie geen letters en cijfers in de kleuterklas; is dat wel in orde?

Er wordt in de kleuterklassen voornamelijk gewerkt aan het creëren van ‘leervoorwaarden’. Dat wil zeggen dat we kinderen door spel en beweging begeleiden in het proces om die eigenschappen te ontwikkelen die ze nodig hebben op het moment dat ze naar de eerste klas gaan. Voorbeelden daarvan zijn; een goede motoriek, taakgerichtheid, en gevoel voor klanken en hoeveelheden en bewustzijn van tijd- en plaatsaanduidingen.


Kunnen leerlingen ook blijven zitten?

Op een enkele uitzondering daar gelaten, blijven kinderen in principe niet zitten.


Waarom begeleiden de leraren hun klas meerdere jaren achtereen?

Vanaf de 1e klas gaan leraren in principe altijd meerdere jaren met hun klas mee. Daardoor leren ze de kinderen heel goed kennen en zijn ze beter in staat om ze die individuele aandacht te schenken die ze nodig hebben. Ook voor kinderen is het prettig wanneer ze niet elk jaar aan een andere leraar hoeven te wennen.


Hoe is de aansluiting met het VO?

Het niveau van de kinderen, die naar het VO gaan, ligt iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Kinderen die naar het regulier voortgezet onderwijs gaan, doen het daar in de regel goed.


Hoe is de aansluiting van kinderen die vanuit het regulier onderwijs naar de vrijschool gaan?

Het gebeurt regelmatig dat we kinderen van andere scholen plaatsen. In de regel passen kinderen zich snel aan aan een andere schoolcultuur. In grote lijnen loopt ons leerplan parallel aan de meeste andere scholen.


Maken de kinderen op de vrijeschool wel even veel uren als regulier?

Ja, het aantal lesuren is door de inspectie voorgeschreven en is gelijk aan het regulier onderwijs.


Neemt de school de Cito-toets af?

Wij nemen principieel geen Cito-toets af bij de kleuters. Wel hebben wij een kleutervolgsysteem en vanaf klas 1 hanteren we een leerlingvolgsysteem.


Worden er op school methodes gebruikt?

De school gebruikt reguliere methodes voor spelling, rekenen, begrijpend lezen en voor Engels. Leidraad in het leerstofaanbod is het vrijeschoolleerplan, waarin alle vakgebieden, doelstellingen en leerlijnen zijn beschreven.


Wat doet de school aan ICT?

Wij gebruiken laptops in klas 6. Het accent ligt daarbij meer op het leren werken met de pc, dan op leren van de pc.

Incidenteel wordt een lap top gebruikt bij bv. Remedial Teaching.


Is er extra hulp op school voor kinderen die dat nodig hebben?

De school heeft een remedial teacher en hulpleerkrachten die kinderen met een speciale zorg begeleiden.


Wat doen jullie met dyslexie?

De school hanteert een dyslexie-protocol dat landelijk voor vrijescholen is vastgesteld. Het sluit dus nauw aan bij onze eigen werkvormen en zienswijze.


Wat doet de school als een kind gepest wordt?

Wij hebben veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. In een gezond schoolklimaat hoort pestgedrag dan ook niet thuis. Mocht er zich toch pestgedrag voordoen, dan hanteren we een pestprotocol.


Wat wordt er betaald uit de ouderbijdrage?

De ouderbijdrage is nodig om die zaken te bekostigen waar de school geen subsidie voor ontvangt. Dat geldt bv. voor de vakdocent euritmie en de muzikale ondersteuning. Voor extra uitgaven in het leerstofaanbod, zoals muziek en kunstzinnige vakken. En voor de materialen op natuurlijke basis en inrichting met eveneens spullen met een natuurlijke herkomst.


Wordt er regelmatig een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder de ouders van de school? Wat is daarvan de uitslag?

Ja, er wordt elke vier jaar een tevredenheidsonderzoek afgenomen, op grond waarvan de school zijn schoolontwikkelingsplan schrijft. De ouders waarderen de school met een ruime 8.


Krijgen de kinderen een rapport en worden er cijfers gegeven?

De kinderen krijgen aan het eind van het schooljaar een ‘getuigschrift’. Het is een geschreven rapport, waarin de leraar de ontwikkeling van het kind in algemene zin beschrijft alsmede de vorderingen per vakgebied. Er worden in de regel geen cijfers gegeven, maar een waardering van uitstekend, goed, matig etc. Wij vinden het belangrijker de kinderen te stimuleren en te enthousiasmeren dan te beoordelen. Naar mate de kinderen ouder worden, verschuift het accent meer naar opbrengstgericht werken.