Basisschool de Rudolf Steinerschool in Alkmaar een de vrije school in Alkmaar

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Alkmaar

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Toetsen en leerlingenvolgsysteem

Op de Steinerschool Alkmaar hanteren we een leerlingvolgsysteem. Dit is een door de inspectie goedgekeurd systeem, waarin de leerkracht bijhoudt hoe elk kind zich op taal, rekenen en op sociaal-emotionele vlak ontwikkelt. Daarnaast letten wij met name op een evenwichtige groei van het denken, voelen en willen. Jaarlijks ontvangen de kinderen van de lagere school een ‘getuigschrift’ waarin deze ontwikkelingen worden beschreven.


Bij de oudste kleuters wordt in het voorjaar een leerrijpheids-onderzoek afgenomen. Het gaat dan om basisvaardigheden die nodig zijn om te kunnen leren in klas 1. Met name voor kinderen die in de zomer zes jaar worden kan deze toets helpen bij de beslissing of het al dan niet verstandig is om naar de eerste klas te gaan.


Gedurende de hele schoolperiode neemt de klassenleerkracht (door onderwijsinspectie genormeerde) toetsen af over spelling, begrijpend lezen, rekenen en sociale vaardigheden. De resultaten verwerken wij in het leerlingvolgsysteem. Zo ontstaat een totaalbeeld van een kind gedurende de gehele basisschool. Zo kunnen wij tijdig signaleren waar een leerling moeite mee heeft. Zo nodig stelt de leerkracht met de intern begeleider een handelingsplan op. Er is altijd overleg met de ouders hierover. Ook is het een prima hulpmiddel bij een goed onderbouwde keuze voor het voortgezet onderwijs.


Het toetsprotocol en het document 'Versnellen en doubleren' kunt u vinden onder de knop 'documenten' op deze site.